Watercolour 2009

Masterclass 2012 Masterclass 2012 Amsterdam Interview 2012 Marian Filarski 2012 about Shefqet Guest teacher Biography Publications Interview 2012 Oil paintings2008 Oil paintings Acryl paintings Drawings Watercolour 2009 Sculptures Watercolour 2007 Contact Blog

Watercolour 2009

1.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

2.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

3.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

4.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

5.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

6.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

 

 

7.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

8.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

9.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

10.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

11.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

12.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

13.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

14.Untitled

Watercolour 2009

 

 

15.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

16.Untitled

Watercolour 2009

 

 

17.Untitled

Watercolour 2009

 

 

 

18.Untitled

Watercolour 2009